O CO SE JEDNÁ?
K 1.7.2018 vstupuje v platnost nová legislativa v cestovním ruchu.

KOHO SE TÝKÁ?
Prodejců cestovních služeb - CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ i CESTOVNÍCH AGENTUR.

ČEHO SE TÝKÁ?
Prodeje ZÁJEZDŮ, SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB, samostatných cestovních služeb online i offline.

CO JE NOVÉHO?
Definice a zavedení nové činnosti - prodej SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB, povinnost dodržování formálních nařízení - ZMĚNA ROZSAHU ŽIVNOSTI a VYMEZENÍ POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU a informačních povinností - PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE a PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘE, a to ze strany pořadatelů i prodejců!

ZÁJEZD
Zájezdem je kombinace alespoň dvou rozdílných typů cestovních služeb pro účely téže cesty. Mezi tyto cestovní služby patří:
(1)Přeprava cestujících (včetně transferů letiště-hotel nebo přepravy v rámci prohlídky);
(2) Ubytování;
(3) Pronájem automobilů nebo motocyklů;
(4) Další cestovní služby jako prohlídky města, skipasy, vstupenky do divadla.
!!! O zájezd se nejedná v případě kombinace nejvýše jedné ze služeb (1), (2), (3) s jednou nebo více dalšími službami (4), pokud tato služba netvoří významný podíl na celkové hodnotě (více než 25 %) cesty a pokud není pro zájezd podstatná (např. lístek na MHD), anebo byla zakoupena až po termínu zahájení čerpání první služby.
Zájezd je buď připravený balíček nebo kombinace služeb na základě žádosti nebo výběru zákazníka nebo nákup výběrem služeb do ""nákupního košíku"" na jednom prodejním místě.

ZÁJEZD - ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM - PRAVIDLO 24 HODIN
Nový rozměr pojmu zájezd! Jedná se o objednávku prostřednictvím HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU, kdy link na webové stránce obchodníka odkazuje na webovou stránku jiného obchodníka (např. z webu přepravní společnosti (vlak, let) na web půjčovny automobilů). V případě, že během 24 HODIN od chvíle, kdy cestující potvrdil první cestovní službu, smluvně potvrdí i další cestovní službu, kdy jeho KONTAKTNÍ A PLATEBNÍ ÚDAJE byly předány od prvního obchodníka druhému, jedná se o prodej ZÁJEZDU. První obchodník se stává jeho POŘADATELEM.

SPOJENÉ CESTOVNÍ SLUŽBY
Nový pojem! Spojenými cestovními službami je kombinace alespoň dvou různých typů cestovních služeb pro účely téže cesty, které NETVOŘÍ ZÁJEZD a jejichž vyústěním je během JEDNOHO KONTAKTU s prodejcem uzavření samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli cestovních služeb. K prodeji každé služby musí být vystaveno SAMOSTATNÉ POTVRZENÍ A FAKTURA. Tento nový typ cesty není zájezdem, cestujícímu poskytuje pouze základní ochranu.

SPOJENÉ CESTOVNÍ SLUŽBY - ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM - PRAVIDLO 24 HODIN
Jedná se o objednávku prostřednictvím HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU, kdy link na webové stránce obchodníka odkazuje na webovou stránku jiného obchodníka (např. z webu přepravní společnosti (vlak, let) na web půjčovny automobilů). V případě, že během 24 HODIN od chvíle, kdy cestující potvrdil první cestovní službu, potvrdí i další cestovní službu, ale své kontaktní a platební údaje musí VYPLŇOVAT ZNOVU, jedná se o prodej SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB.

ZPROSTŘEDKOVATEL / POŘADATEL
Zprostředkovatelé se v případě prodeje jednotlivých cestovních služeb, které nakombinují a prodají jako balíček, stávají pořadatelem. Pořadatelem se zprostředkovatelé mohou neúmyslně stát také v případě, když při prodeji více samostatných služeb (tzv. prodej spojených cestovních služeb) nebudou správně postupovat. V rámci zprostředkování prodeje pouze jedné samostatné služby (např. zprostředkování prodeje ubytování) se nic nemění.

SAMOSTATNÁ CESTOVNÍ SLUŽBA
Samostatná cestovní služba NENÍ SLUŽBA, která je z podstaty součástí jiné cestovní služby (přeprava zavazadel u dopravy, strava, nápoje a úklid poskytované jako součást ubytování).

JAKÝ ROZSAH ČINNOSTI MOHU VYKONÁVAT JAKO CESTOVNÍ AGENTURA?
Nabízet, prodávat a zprostředkovat prodej jednotlivých cestovních služeb; Zprostředkovat prodej zájezdu pořádaného jinou cestovní kanceláří; prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády atp. Bude-li chtít cestovní agentura zprostředkovat spojené cestovní služby, musí požádat živnostenský úřad o koncesi "Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb".

JAKÝ ROZSAH ČINNOSTI MOHU VYKONÁVAT JAKO CESTOVNÍ KANCELÁŘ?
Nabízet, prodávat a zprostředkovat prodej jednotlivých cestovních služeb; Zprostředkovat prodej zájezdu pořádaného cestovní kanceláří; prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády atp.; pořádat ZÁJEZDY a zprostředkovat prodej SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB. Předmět podnikání lze vymezit buď v plném rozsahu nebo v částečném rozsahu - tj. zaměření na prodej zájezdů nebo na výhradní orientaci na zprostředkování spojených cestovních služeb.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK JE POJISTKA PROTI ÚPADKU NUTNÁ PRO POŘADATELE ZÁJEZDŮ?
V případě, pokud POŘADATEL přijímá od klientů PLATBY za zájezd nebo prodej spojených cestovních služeb PŘED KONCEM REALIZACE SLUŽEB. V opačném případě by mohl přijímat platby od klientů až po ukončení realizace cestovních služeb.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK JE POJISTKA PROTI ÚPADKU NUTNÁ PRO PRODEJCE SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB?
V případě, kdy PRODEJCE přijímá od klientů platby za prodej spojených cestovních služeb PŘED KONCEM REALIZACE SLUŽEB. V opačném případě mohou přijímat platby od klientů až po ukončení realizace cestovních služeb. V případě, že by se chtěl zprostředkovatel vyhnout povinnosti uzavírat pojistku proti úpadku, bylo by nutné přímé inkaso, klienti by platili přímo poskytovatelům služeb.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI POŘADATELE A PRODEJCE?
Povinností je předložit klientům dokument, který pojištění proti úpadku společnosti potvrzuje. Platbu za zájezd je možno přijmout až po předložení relevantního dokumentu.

JE NUTNÁ POJISTKA PROTI ÚPADKU V PŘÍPADĚ PRODEJE SAMOSTATNÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB?
NE. Zprostředkovatel prodeje samostatných cestovních služeb, které nejsou spojenými cestovními službami, se musí stejně jako doposud postarat o to, aby klienta jednoznačně informoval o tom, že je zprostředkovatelem prodeje, a aby již v rámci poskytnutí nabídky klientovi uvedl jednoznačné informace o poskytovateli služby (celý název, adresa). V případě, že zprostředkovatel přijímá od klienta platby, musí být klientovi jednoznačně sděleno, že tyto platby náleží poskytovateli služeb. V tomto případě se na zprostředkovatele služeb povinnost uzavřít pojistku proti úpadku nevztahuje.

CO JE GARANČNÍ FOND?
Jedná se o nové účelové sdružení peněžních prostředků pro cestovní kanceláře za účelem ochrany v případě úpadku, které bude použito v případě, kdy rozsah pojistky cestovní kanceláře nepokryje celkové vzniklé náklady. GF tvoří příspěvky od CK, pokuty za vybrané přestupky, pěněžní prostředky obstarané na finančním trhu.

JAK VYSOKÝ JE PŘÍSPĚVEK CESTOVNÍ KANCELÁŘE DO GARANČNÍHO FONDU?
Výše ročního příspěvku činí max. 0,1 % ročních plánovaných tržeb CK z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb.

PRO KOHO PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOST PLATÍ?
IDENTICKÁ informační povinnost platí pro POŘADATELE i pro PRODEJCE!

NA KTERÉ PŘÍPADY SE INFORMAČNÍ POVINNOST VZTAHUJE?
Prodej zájezdu a prodej spojených cestovních služeb.

KDY JE TŘEBA INFORMAČNÍM POVINNOST SPLNIT?
Vždy předtím, než dojde k uzavření smlouvy.

JAKÉ JSOU PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI - (1) ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI?
(a) cestovní destinace, pokud je obsaženo více míst, pak je třeba uvést všechna z nich, přesná délka pobytu na jednotlivých místech cesty a termín cesty; (b) trasa; (c) dopravní prostředek; (d) místa, data a časy odjezdu a návratu, není-li přesný čas ještě stanoven, tak přibližný čas odjezdu a návratu; (e) ubytování (poloha, hlavní rysy a turistická kategorie, do níž je ubytování zařazeno); (f) způsob stravování, je-li poskytnuto; (g) návštěvy, výlety nebo jiné služby sjednané v celkové ceně zájezdu; (h) pokud se jedná o skupinový zájezd, informovat o tom, a pokud je to možné, uvést přibližnou velikost skupiny; (i) jazyk(y), v němž budou služby poskytovány; (j) zda je po dobu cesty nebo pobytu zajištěn přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a pokud to cestující vyžaduje, poskytnout informace o vhodnosti s přihlédnutím na potřeby konkrétního cestujícího.

JAKÉ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI?
(2) obchodní firma / název společnosti, adresa pořadatele, adresa prodejce, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy; (3) celková cena za zájezd včetně daní a případně veškerých dalších poplatků i jiných nákladů nebo, nelze-li tyto náklady vyčíslit, upozornění, že dodatečné náklady mohou vzniknout; (4) minimální počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůta před zahájením cesty, ve které je možné případné zrušení cesty, pokud nebylo minimálního počtu dosaženo; (5) obecné informace o pasových a vízových požadavcích, včetně přibližné délky lhůt k vyřízení víz pro státní příslušníky relevantního státu a informace o zdravotních náležitostech; (6) upozornění, že cestující může smlouvu zrušit před zahájením realizace služeb, jestliže pořadateli zaplatí odpovídající náhradu nebo přiměřené standardní storno; (7) doporučení uzavřít cestovní pojištění pro případ storna zájezdu a/nebo na pokrytí nákladů za případné poskytnuté služby včetně repatriace v případě nemoci, nehody či smrti.

JE TŘEBA PLNIT INFORMAČNÍ POVINNOST I V PŘÍPADĚ NEZÁVAZNÉ REZERVACE?
ANO. K nezávazné rezervaci je třeba přistupovat stejně jako k závazné.

BUDE NUTNÉ V PŘÍPADĚ PŘEKNIHOVÁNÍ Z NAPŘ. JEDNOHO HOTELU NA JINÝ HOTEL PŘEDAT NOVÉ PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE?
NE. Nové předsmluvní informace není nutno předávat, pokud nebyla vytvořena nová rezervace. Doporučujeme klientovi předat nové informace o hotelu.

BUDE NUTNÉ V PŘÍPADĚ PŘEKNIHOVÁNÍ JEDNÉ SAMOSTATNÉ SLUŽBY NA ZÁJEZD PŘEDAT PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE?
ANO. Před objednávkou je nutné klientovi předat předsmluvní informace.

PLATÍ INFORMAČNÍ POVINNOST TÝKAJÍCÍ SE VSTUPNÍCH PODMÍNEK DO ZEMĚ POUZE PŘED OBJEDNÁVKOU NEBO TAKÉ V PŘÍPADĚ ZMĚN PŘED ODCESTOVÁNÍM?
Informační povinnost platí pouze před podepsáním první smlouvy. Přesto doporučujeme prodejci, aby v případě překnihování na jinou destinaci nebo při změně cestujícího informace o vstupních podmínkách do země cestujícím sdělil.

V JAKÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA KLIENTOVI PŘEDAT PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ?
V případě prodeje zájezdu i v případě prodeje spojených cestovních služeb.

KDO MÁ POVINNOST PŘEDAT KLIENTOVI PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ?
IDENTICKÁ informační povinnost platí pro POŘADATELE i pro PRODEJCE!

KDY JE TŘEBA PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ KLIENTOVI PŘEDAT?
Vždy předtím, než dojde k uzavření smlouvy.

EXISTUJE DLE ZÁKONA VÍCE TYPŮ FORMULÁŘŮ?
ANO. Existují formuláře k prodeji zájezdů, které připraví pořadatel, a k prodeji spojených cestovních služeb, tyto si prodejci musí připravit individuálně na základě nutných informací, které je třeba mít od poskytovatelů k dispozici. Povinnost poskytnout formulář je stanovena novou Směrnicí EU, formát a obsah informací uvedený na formulářích je pro každý typ formuláře definován a jeho dodržení je závazné. Vzorové formuláře budou poskytnuty ze strany MMR.

JAKÁ INFORMACE MUSÍ VE FORMULÁŘI V PŘÍPADĚ PRODEJE ZÁJEZDU FIGUROVAT?
Ve formuláři musí být uvedeno, že se jedná o zájezd, kdo je zodpovědný za řádné plnění služeb, informace o způsobu právní ochrany zákazníka a o základních právech zákazníka.

JAKÁ INFORMACE MUSÍ VE FORMULÁŘI V PŘÍPADĚ PRODEJE SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB FIGUROVAT?
Ve formuláři musí být objasněno, že se nejedná o zájezd a že se na zákazníka nevztahují práva, která se vztahují výhradně na zájezdy, a že za řádné plnění služeb odpovídá výlučně jejich poskytovatel. Formulář také obsahuje informace o tom, že se na zákazníka vztahuje ochrana pro případ úpadku CK v rozsahu uhrazených plateb a popř. repatriace v případě, že CK je odpovědná za dopravu.

BUDOU V PŘÍPADĚ REZERVACE DVOU HOTELŮ VYŽADOVÁNY DVA PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘE?
V případě, že budou rezervace samostatné a nebudou závislé jedna na druhé, bude nutno předat dva předsmluvní formuláře. V případě, že budou hotely rezervovány v rámci jedné rezervace, za účelem stejné cesty, stačí jeden předsmluvní formulář.

DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ZÁRUČNÍCH PRÁV KLIENTA?
Práva a záruky klientů zůstávají téměř stejná. Zákazník má i nadále právo na nápravu, odstoupení od smlouvy, náhradu škody, odškodnění – jako doposud i za ztrátu radosti z dovolené.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MÁ KLIENT PRÁVO NA SJEDNÁNÍ NÁPRAVY - NA REKLAMACI?
Klient má během cesty právo na odstranění problému - neplnění smluvních podmínek. Povinností cestujícího je s ohledem na okolnosti daného případu na nedostatky upozornit BEZ ZBYTEČNÉHO PRODLENÍ. Pokud v přiměřené lhůtě od nahlášení problému nelze podstatnou část smluvně sjednaných služeb klientovi poskytnout, mělo by být cestujícímu nabídnuto vhodné náhradní řešení. Pokud v dané lhůtě ze strany pořadatele nedojde k vyřešení situace, cestující má právo učinit tak sám a následně požadovat úhradu nezbytných nákladů. Klient má také právo na slevu či náhradu škody. Pokud klient neinformuje o problému ihned, může to být zohledněno při stanovování vhodné výše slevy nebo náhrady škody, pokud by takové oznámení škodě zabránilo nebo ji snížilo.

DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ V PŘÍPADĚ UKONČENÍ CESTY Z DŮVODU "VYŠŠÍ MOCI"?
Pravidlo vztahující se k ukončení cesty z důvodu "vyšší moci" nahrazuje pojem „nevyhnutelné a mimořádné okolnosti“. Nelze-li zajistit včasný návrat cestujícího v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností, nese pořadatel náklady za ubytování, pokud možno ve srovnatelné kategorii, a to po dobu nejvýše tří nocí pro jednoho cestujícího.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ MŮŽE OD SMLOUVY ODSTOUPIT POŘADATEL?
Pořadatel může od smlouvy odstoupit před začátkem cesty z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností a z důvodu nenaplnění minimálního počtu osob skupinového zájezdu.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ MŮŽE OD SMLOUVY ODSTOUPIT KLIENT?
Cestující může od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností a během cesty z důvodu podstatného porušení povinností ze strany pořadatele.

KDY JE MOŽNÁ JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA PODSTATNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK ZE STRANY POŘADATELE?
Ke změně může dojít pouze za předpokladu, že si pořadatel právo na změnu ve smlouvě vyhradí, informuje o ní bezodkladně, písemně, jasně a srozumitelně. Klienta musí informovat o dopadu změn na cenu zájezdu a o lhůtě, v rámci níž může klient od smlouvy odstoupit, o důsledcích pro zákazníka, pokud od smluvy neodstoupí včas, a uvést údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

JAK DLOUHÁ JE PROMLČECÍ LHŮTA?
1 měsíční lhůta k reklamaci je zrušena. Nároky klienta budou promlčeny minimálně za dva roky od termínu ukončení cesty.

JAKÁ JE LHŮTA VYPLACENÍ ODSTUPNÉHO?
Lhůta je 14 od odstoupení k vrácení všech zaplacených prostředků.

VE KTERÝCH PŘÍPADECH PLATÍ V RÁMCI ČERPÁNÍ CESTY/PRODLOUŽENÍ POBYTU Z DŮVODU NEVYHNUTELNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ POVINNOST POSKYTNOUT POMOC A JAK?
Když je klient v obtížích, musí jej pořadatel podpořit (např. ztráta cestovního dokladu --> pomoc s opatřením náhradních dokladů). To lze provést například poskytnutím relevantních kontaktů (místní úřady, konzulární pomoc, zdravotní služby)nebo pomocí s překladem nebo být napomocen najít náhradní cestovní řešení.

VZTAHUJE SE NOVÁ LEGISLATIVA I NA SLUŽEBNÍ CESTY?
ANO. Cestující nemusí být soukromá osoba, nová legislativa se vztahuje i na podnikatele, a to v případě, pokud necestuje na základě rámcové smlouvy s obchodníkem specializujícím se na pořádání služebních cest, identické pravidlo se vztahuje také na „incentivní cesty“.

VZTAHUJE SE NOVÁ LEGISLATIVA I NA DYNAMICKÉ BALÍČKY?
ANO. Nezáleží na tom, zda si cestující zakoupil již „hotový“ zájezd, anebo zda byly jednotlivé služby poskládány na jeho žádost nebo na základě jím provedeného výběru.

VZTAHUJE SE NOVÁ LEGISLATIVA NA JEDNODENNÍ CESTY?
NE. Jednodenní cesty (méně než 24 hodin / bez přenocování) již pod cestovní právo nespadají.

VZTAHUJE SE NOVÁ LEGISLATIVA NA CESTY ORGANIZOVANÉ ZE STRANY NEPODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU?
NE. Cesty pořádané příležitostně na neziskovém základě - akce organizované kluby, školami, spolky, které nejsou určeny pro veřejnost, ale pro relevatní uzavřenou skupinu, pod cestovní právo nespadají.

KDY SE ZPROSTŘEDKOVATEL STÁVÁ POŘADATELEM?
Zprostředkovatel se sám stane pořadatelem, když nakombinuje ubytování s další samostatnou cestovní službou a nabídne ji klientovi jako balíček. Následně se na něj vztahuje cestovní právo jako na pořadatele zájezdu. „Dle vašeho přání vám nabízíme ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji a pronájem automobilu za cenu xy EUR.

KDY ZPROSTŘEDKOVATEL PRODÁVÁ SPOJENÉ CESTOVNÍ SLUŽBY?
V rámci jednoho kontaktu s rezervačním místem (osobně, telefonicky, prostřednictvím emailu) poptá zákazník dvě cestovní služby za účelem jedné cesty nebo pobytu (například ubytování a pronájem automobilu v destinaci). Prodejce potvrdí obě služby samostatně: „Dle vašeho přání potvrzujeme zprostředkování ubytování v hotelu (přesný název a adresa) za cenu … CZK.“ Pak následuje samostatná informace k další službě.„Na základě vašeho přání potvrzujeme zprostředkování pronájmu automobilu značky … u poskytovatele (přesný název, adresa) za cenu … CZK.

KDY ZPROSTŘEDKOVATEL PRODÁVÁ SAMOSTATNÉ CESTOVNÍ SLUŽBY?
V případě, že prodejce zprostředkuje prodej druhé služby jako například pronájem automobilu nebo vstupenky na koncert v rámci dalšího, pozdějšího kontaktu se zákazníkem, nejedná se ani o zájezd ani o spojené cestovní služby, ale o prodej dvou samostatných služeb.

NA CO SI DÁT V RÁMCI PRODEJNÍHO PROCESU POZOR?
Na správný postup v rámci prodeje - aby se zprostředkovatel nestal kvůli špatnému postupu pořadatelem. Pokud chcete prodávat spojené cestovní služby, překontrolujte si rezervační proces v prodejně, přes telefon, online i na všech jiných místech, kde dochází k uzavírání smluv. Rezervační kroky oddělte tak, aby bylo zákazníkovi naprosto jasné, že uzavírá několik smluv s několika poskytovateli.

JEDNÁ SE O PRODEJ SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB TAKÉ V PŘÍPADĚ, KDYŽ JSOU PRODÁNY DALŠÍ SLUŽBY K POTVRZENÉMU ZÁJEZDU?
ANO. Jde o případ, kdy k objednávce zájezdu dojde k prodeji dalších minimálně dvou cestovních služeb, ke kterým budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy mezi klientem a poskytovateli těchto služeb. Jedná se například o situaci, kdy je k prodanému zájezdu zprostředkován pronájem vozu a jsou objednány lístky na vlak v destinaci. Také v případě zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb platí pravidlo 25 %.

BUDE V PŘÍPADĚ PRODEJE SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB MOŽNÁ JEDNORÁZOVÁ PLATBA?
ANO. Předpokladem prodeje spojených cestovních služeb je, že byly ceny jednotlivých cestovních služeb předem specifikovány a že byly uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli. Musí existovat samostatné rezervace a samostatné faktury. Platba může proběhnout dohromady, to znamená, že klient poukáže jednu celkovou sumu nebo autorizuje jednu platbu.

BUDE TŘEBA ZMĚNIT JIŽ ZPRACOVANÉ PODKLADY, DOKUMENTY, TEXTY, PROCESY?
ANO, od 1.7.2018 bude třeba používat upravené VSP a popisky nabízených cestovních služeb. Aktualizace je nutná v rámci všech zdrojů (v tisku, na webu). Smlouva o obchodním zastoupení podepsaná mezi CK Neckermann a provizními prodejci prozatím nebude v důsledku nové směrnice měněna, spolupráce bude pokračovat na základě již uzavřené Smlouvy.

BUDE MOŽNÉ, ABY POŘADATEL NAVÝŠIL CENU ZÁJEZDU?
ANO, ale pouze za předpokladu, že v důsledku snížení ceny stejných faktorů stejnou měrou bude klientovi naopak přiznána sleva. Zvýšení/snížení je možné pouze v důsledku změn výše nákladů na pohonné hmoty, výše daní nebo poplatků ze zahrnutých cestovních služeb na letištích a v přístavech, nebo směnných kurzů.

BUDOU POŘADATELÉ A PRODEJCI ZODPOVĚDNI ZA CHYBY V REZERVACI?
Pořadatelé, zprostředkovatelé i poskytovatelé služeb jsou zodpovědní za technické chyby v jejich rezervačních systémech. I nadále však platí právo na storno smlouvy v případě, kdy bude chyba naprosto zřejmá.

JE V PŘÍPADĚ 24-HODINOVÉ LHŮTY ROZDÍL MEZI NEZÁVAZNOU REZERVACÍ A ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKOU?
NE. Jakmile je vytvořena první rezervace, začíná běžet 24-hodinová-lhůta, s rezervací je nakládáno stejně jako s objednávkou.

KDY ZAČÍNÁ BĚŽET 24-HODINOVÁ LHŮTA V PŘÍPADĚ, ŽE JE CESTOVNÍ SLUŽBA NA VYŽÁDÁNÍ?
Lhůta začíná běžet ve chvíli, kdy je vyžádání potvrzeno.

BUDE JEŠTĚ DO BUDOUCNA MŮŽNÉ VYTVÁŘET TELEFONICKÉ REZERVACE?
ANO. Musíte ovšem zajistit, aby zákazník před potvrzením objednávky dostal kompletní předsmluvní informace a formulář.

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE DOSAŽENO MINIMÁLNÍHO POČTU ÚČASTNÍKŮ SKUPINOVÉHO ZÁJEZDU, POČÍTÁ SE LHŮTA NA ZRUŠENÍ ZÁJEZDU KE DNI ZAHÁJENÍ NEBO SKONČENÍ CESTY?
Lhůta se vztahuje ke dni zahájení skupinové cesty.

CO ZNAMENÁ, ŽE PRODEJCE PŘÍMO PŘEDAL INFORMACI O PROBLÉMU KLIENTA?
Všeobecně je prodejce dle nového zákona povinen tak rychle jak to bude možné, předat informaci o problému klienta pořadateli. Konkrétně to znamená, že je třeba reagovat co nejrychleji to bude možné v rámci provozní doby. V případě, že se zákazník obrátí na prodejce v neděli, např. emailem, prodejce nahlásí problém pořadateli během pondělí dopoledne.

KTERÉ SLUŽBY CK NECKERMANN JSOU ZÁJEZDY?
Balíček (zájezd), FlexiFly
Ubytování a prázdninové domy (pouze hotel) - předpokládáme, že se v tomto případě i nadále jedná o zájezd, v nejbližší době bude tato informace potvrzena.

KTERÉ SLUŽBY JSOU SAMOSTATNÉ CESTOVNÍ SLUŽBY JINÝCH POSKYTOVATELŮ? KDE CK NECKERMANN VYSTUPUJE JAKO ZPROSTŘEDKOVATEL?
Prodej služeb německých/rakouských pořadatelů; Doplňkové služby, např. rezervace místa v letadle; Výlety od jiných poskytovatelů.

JAK CK NECKERMANN ZPŘÍSTUPNÍ PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE?
Předsmluvní informace budou k dispozici ke každé rezervaci zájezdu ve formě PDF. Před objednávkou bude možné je vytisknout a poslat je emailem, budou součástí smlouvy o zájezdu.

JAK CK NECKERMANN USNADNÍ SVÝM PRODEJCŮM PRÁCI?
CK Neckermann připravila FAQ. CK Neckermann prodává všechny své služby jako zájezd. K těmto službám CK připraví formulář a předá jej na všechna relevantní prodejní místa. Finanční prostředky klientů jsou v případě koupě zájedů – stejně jako doposud - pojištěny. Prodejci potřebují v případě prodeje spojených cestovních služeb vlastní formulář.

MÁ CK NECKERMANN VÍCE TYPŮ PŘEDSMLUVNÍCH FORMULÁŘŮ?
NE. CK Neckermann má pouze Formulář k zájezdu (s malými odchylkami týkající se prodeje offline a online).

BUDE MÍT CK NECKERMANN PŘIPRAVENY PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘE TAKÉ V JINÉM JAZYCE?
ANO, CK Neckermann bude mít k dispozici formáláře v českém a slovenském jazyce.

JAK BUDOU POSKYTNUTY PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE V PŘÍPADĚ PRODEJE SLUŽEB RAKOUSKÝCH/NĚMECKÝCH POŘADATELŮ?
Povinnnost poskytnout předsmluvní informace a předsmluvní formuláře definuje nová Směrnice EU a vztahuje se tak na prodej cestovních služeb všemi subjekty v rámci celé EU. V případě prodeje služeb od rakouských/německých pořadatelů lze použít české předsmluvní formuláře.

VYUŽIJE CK NECKERMANN PRÁVA NA ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU? 
NE. CK Neckermann práva na zvýšení ceny nevyužije. Klienti mají v tomto ohledu cenovou jistotu.

POKUD KLIENT Z DESTINACE INFORMUJE O PROBLÉMU PRODEJCE. JAK JE TŘEBA POSTUPOVAT?
Prodejce bude o problému (tak brzy, jak to bude možné) informovat 24 hodinovou službu CK Neckermann. Spolupracovníci budou o problému následně informovat zastoupení v destinaci, které se následně spojí s klietem a bude se snažit situaci vyřešit.

OD KDY BUDOU ZMĚNY VIDITELNÉ V TC PRO A V JINÝCH REZERVAČNÍCH SYSTÉMECH?
Nejpozději k 1.7.2018.

BUDOU KE VŠEM REZERVACÍM V TC PRO K DISPOZICI PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘE?
ANO. Budou k dispozici k předání klientům před objednávkou.

JAK BUDE TC PRO NAKLÁDAT S NABÍDKAMI OD ZAHRANIČNÍCH POŘADATELŮ?
TC Pro získá potřebné předsmluvní informace a formuláře. Tyto budou následně ve spolupráci s poskytovateli technologických služeb poskytnuty k dispozici.

NA KOHO SE MŮŽEME U CK NECKERMANN OBRÁTIT S DOTAZY K TÉMATU NOVÉ LEGISLATIVY?
Vaše dotazy prosím směřujte na email: agentury@ckneckermann.cz.

Poznámka: tyto FAQ jsou informačním dokumentem, který poskytuje CK Neckermann svým prodejcům. Jedná se o praktické shrnutí právního a odborného základu, nikoli o jeho komplexní výklad. Navzdory tomu, že byla přípravě informačního dokumentu věnována maximální péče, není možné přijmout zodpovědnost za správnost obsahu.